i n s p i r a c e  •  o r i g i n a l i t a  •  j e d i n e č n o s t
Košík
Úvod
Informace našim zákazníkům

Informace našim zákazníkům

Děkujeme za vaši přízeň a předkládáme souhrn základních informací. Je to dlouhé, my víme, ale musí to holt být:-).

Sasoo se snaží být nejpřívětivější eshop s individuálním přístupem. Proto, když se na nás obrátíte s jakýmkoliv dotazem týkající se našeho sortimentu nebo související se Sasoo, vždy se jím budeme na 100% zabývat a uděláme vše pro Vaší spokojenost! Můžete nás kontaktovat telefonicky, mailem nebo na chatu (myšleno na četu:-) ) Ať Vám to sluší.

Sasoo věrnostní Club

 • Nyní máte jedinečnou možnost být zapojeni do speciálních akcí, které jsou určeny jen pro členy a dozvídají se o nich pouze členové clubu. Většinou pomocí emailové komunikace.
 • Při nákupu nad 1000Kš máte dopravu ZDARMA!
 • Pokud vyplníte registraci potřebnými údaji, budete dostávat dárky k narozeninám a svátku.
 • Ihned obdržíte členskou kartu s identifikačním číslem, které budete používat při každém nákupu, ale i při jakékoliv další komunikaci se společností Sasoo.
 • Za každou zaplacenou 1,- Kč za zboží získáte 1bod na Váš speciálně vytvořený Sasoo účet. Za nasbírané body pak budete moci uplatňovat slevy a další bonusy.
 • 3000 bodů = jednorázová sleva 10%,
 • 6000 bodů = jednorázová sleva 20%,
 • 9000 bodů = jednorázová sleva 30%.
 • slevy za body lze uplatnit na původní ceny a slevy nelze kombinovat s další akcí. Po uplatnění slevy za nasbírané body, se na clubovém kontě sníží počet bodů o výši rovnající se dané slevě.
 • Za registraci obdržíte uvítací 100Kč voucher, který uplatníte při nákupu nad 400Kč i zlevněných věcí!

Obchodní podmínky

Registrací souhlasíte, aby společnost SASOO Czech s.r.o. IČO: 03602532, zapsaná v obchodním rejstříku C 234369 vedeném u Městského soudu v Praze, zpracovávala Vaše osobní údaje, které jste vyplnil/a v tomto formuláři, v souvislosti s Vaší účastí ve věrnostním programu Sasoo a dále za účelem nabízení výrobků a služeb. Tento souhlas je udělován i k šíření obchodních sdělení prostřednictvím elektronického kontaktu (např. e-mailem, formou SMS) v souladu se zákonem č.480/2004 Sb. Souhlas udělujete na dobu do jeho odvolání. Souhlas lze poté kdykoliv odvolat v přihlášení. Zpracování může být prováděno manuálně nebo automaticky, a to i prostřednictvím třetích osob. Potvrzujete, že jste informován/a o svých právech vyplívající ze zákona č.101/2000 Sb. Včetně toho, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že máte právo na jejich opravu a další práva vyplývající z §21 tohoto zákona.

 1. Všeobecná ustanovení
 2. Předmět smlouvy
 3. Registrace kupujícího
 4. Objednávka zboží
 5. Místo plnění
 6. Cena a platba
 7. Dopravní podmínky a cena za dopravu
 8. Nebezpečí škody a vlastnické právo ke zboží
 9. Výměna zboží, odstoupení od kupní smlouvy
 10. Odpovědnost za vady, záruční podmínky a vyřízení reklamace
 11. Ochrana osobních údajů
 12. Závěrečné ustanovení

  1. Všeobecná ustanovení
   1. Provozovatelem internetového obchodu www.sasoo.cz je obchodní společnost SASOO Czech s.r.o., IČO: 03602532, zapsaná v obchodním rejstříku C 234369 vedeném u Městského soudu v Praze, se sídlem Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1, Nové Město, email: asistentka@sasoo.cz

    (dále jen #prodávající#). Adresa centrálního skladu a korespondenční: Lhotka 112, 560 02 Česká Třebová.

   1. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která učiní objednávku zboží prostřednictvím internetového obchodu www.sasoo.cz (dále jen #kupující#).
   2. Vztahy a vzájemná práva, povinnosti prodávajícího a kupujícího, který při objednávce zboží nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné (dále jen #obchodní podmínky#), a dále příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.
   3. Kupující odesláním či učiněním závazné objednávky potvrzuje, že tyto obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi ním a prodávajícím, a dále že se s nimi řádně seznámil, jsou mu jasné a zavazuje se jimi řídit.
   4. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. března 2015. Jakékoli změny a úpravy obchodních podmínek učiněné po odeslání objednávky se pro příslušný vztah prodávajícího a kupujícího považují za neúčinné.
  2. Předmět smlouvy
   1. Uzavřením kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami vzniká prodávajícímu závazek odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu závazek toto zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu.
   2. Předmětem objednávky kupujícího může být pouze zboží uvedené na webových stránkách internetového obchodu www.sasoo.cz.
   3. Prodávající průběžně aktualizuje webové stránky internetového obchodu www.sasoo.cz tak, aby zde uvedené zboží odpovídalo jeho faktické nabídce. Přesto, bude-li předmětem objednávky kupujícího zboží, které již v době objednávky není součástí sortimentu prodávajícího, je prodávající povinen tuto skutečnost kupujícímu oznámit. Po dohodě s kupujícím se objednávka změní nebo se stane objednávkou stornovanou.
   4. Předmětem kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím je pouze dodávka zboží uvedeného v potvrzení objednávky doručeném řádně kupujícímu.
   5. Charakteristika zboží uvedeného na webových stránkách internetového obchodu www.sasoo.cz, jeho popis a ostatní uvedené informace vycházejí z údajů výrobců a dodavatelů zboží.
  3. Registrace kupujícího
   1. Kupující má možnost vytvořit si na webových stránkách internetového obchodu www.sasoo.cz svůj vlastní zákaznický účet, a to prostřednictvím své registrace.
   2. Registrace kupujícího se provádí přímo prostřednictvím webových stránek www.sasoo.cz. V rámci registrace vyplní kupující nezbytné osobní údaje, které budou bezpečně uchovány v elektronické databázi internetového obchodu www.sasoo.cz, a které již při následném přihlašování a provádění objednávek pod svým zákaznickým jménem a heslem nebude kupující nucen vyplňovat. Po vyplnění a potvrzení všech registračních údajů bude kupujícímu bez zbytečného odkladu odeslána emailová zpráva obsahující vyplněné údaje spolu s přihlašovacím jménem a heslem.
   3. Registrace a vytvoření vlastního zákaznického účtu umožňuje kupujícímu zjednodušený postup při provádění objednávek (tj. bez opětovného zadávání osobních údajů), sledování historie a stavu všech svých objednávek.
   4. Kupující má právo svou registraci kdykoli zrušit, a to opět prostřednictvím webových stránek internetového obchodu www.sasoo.cz nebo elektronicky e-mailovou poštou na adresu eshop@sasoo.cz. 
  4. Objednávka zboží
   1. Řádná objednávka zboží učiněná kupujícím se považuje za návrh na uzavření smlouvy, jenž je účinný vůči prodávajícímu od okamžiku, kdy je mu tento návrh doručen.
   2. Objednávka musí obsahovat zejména přesné označení kupujícího, adresu trvalého pobytu nebo sídla, dodací adresu, emailové případně i telefonické spojení či jiné kontaktní údaje na kupujícího, přesné označení druhu a počet kusů objednávaného zboží, způsob dopravy a způsob úhrady ceny zboží.
   3. Kupující učiní objednávku zboží těmito způsoby: a.Prostřednictvím webových stránek internetového obchodu www.sasoo.cz, jako #nepřihlášený zákazník#. b.Po registraci a přihlášení pod svým jménem a heslem jako #registrovaný zákazník#.
   4. Kupní smlouva se považuje za uzavřenou až okamžikem potvrzení objednávky prodávajícím.
   5. Prodávající potvrdí kupujícímu objednávku elektronicky na emailovou adresu uvedenou v objednávce.
   6. Potvrzení objednávky prodávajícím musí obsahovat zejména tyto údaje: identifikaci kupujícího, druh zboží, počet kusů, cenu za zboží, způsob doručení, cena za doručení zboží dopravcem a doručovací adresa.
   7. Prodávající se zavazuje potvrdit objednávku kupujícímu bez zbytečného odkladu od jejího obdržení, nejpozději však do 2 pracovních dnů od jejího obdržení. Nebude-li objednávka potvrzena prodávajícím v uvedené lhůtě, vzniká kupujícímu právo svou objednávku stornovat. Ustanovení předchozí věty neplatí v případě, že k doručení potvrzení objednávky kupujícímu nedošlo bez zavinění prodávajícího.
  5. Místo plnění
   1. Místem plnění závazku prodávajícího je sklad prodávajícího na adrese centrálního skladu prodávajícího, kde prodávající předá zboží dopravci - přepravní společnosti k dopravě kupujícímu, či kde dojde k osobnímu odběru objednaného zboží kupujícím.
   2. Povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu objednané zboží je splněna okamžikem jeho předání a převzetí při osobním odběru nebo jeho předáním prvnímu dopravci.
  6. Cena a platba
   1. Cena zboží objednaného klientem se řídí cenami uvedenými u objednaného zboží na webových stránkách internetového obchodu www.sasoo.cz v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. Ceny zboží uvedené na webových stránkách zahrnují DPH.
   2. K ceně zboží bude prodávajícím připočítána případná částka za dopravu zboží na místo určené kupujícím. Tuto cenu se kupující zavazuje prodávajícímu zaplatit za podmínek článku 6. těchto obchodních podmínek.
   3. Kupní cena za dodávané zboží a případné náklady na jeho dopravu budou kupujícím zaplaceny takto: a.Dobírkou (hotovostní platby přepravním firmám PPL s.r.o. nebo České poště s.p.). b.Platbou v hotovosti při osobním odběru v obchodě Sasoo http://www.sasoo.cz/nase-prodejny.htm .
   4. Faktura vystavená prodávajícím kupujícímu na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list.
   5. Jsou-li ceny uvedené u jednotlivých druhů zboží na webových stránkách internetového obchodu www.sasoo.cz označeny jako #akční#, pak jsou tyto ceny platné do vyprodání zásob nebo do aktualizace nabídky.
   6. Prodávající nepožaduje zpravidla zálohu na kupní cenu zboží nebo obdobnou platbu. V odůvodněných případech (především u objednávek s celkovou cenou nad 5.000,- Kč) tak může učinit. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé ceny zboží před jeho odesláním nebo předáním Kupujícímu (§ 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije).
  7. Dopravní podmínky a cena za dopravu
   1. Kupující je oprávněn zvolit si v objednávce zboží některý z těchto způsobů jeho doručení v rámci České republiky:
    • a) Dopravní firmou PPL s.r.o., balík – poštovné + dobírka a balné 99,-Kč (včetně DPH) nebo poštovné a balné při platbě předem 59,-Kč (včetně DPH). Pokud objednávka přesáhne hranici 1000,- Kč, je doručena ZCELA ZDARMA na náklady firmy SASOO Czech s.r.o.
    • b) Firmou Česká pošta službou Obchodní balík – poštovné a balné 119,-Kč (včetně DPH) nebo poštovné a balné při platbě předem 69,-Kč (včetně DPH). Pokud objednávka přesáhne hranici 1000,- Kč, je doručena ZCELA ZDARMA na náklady firmy SASOO Czech s.r.o.
    • Zboží dodáváme i na Slovensko. Cena poštovného je 179Kč. Pokud objednávka přesáhne hranici 2000,- Kč, je doručena ZCELA ZDARMA na náklady firmy SASOO Czech s.r.o. Objednané zboží zasíláme na dobírku. To znamená, že platíte až při převzetí zásilky v Eurech. Částka je přepočtena podle aktuálního kurzu.
    • c) Osobním odběrem zboží - bez poplatku. Osobní odběr je možný na výdejně Sasoo http://www.sasoo.cz/nase-prodejny.htm .
   2. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně písemně oznámit přepravci samotnému i prodávajícímu.
  8. Nebezpečí škody a vlastnické právo ke zboží
   1. Nebezpečí škody na zboží dodávaném prodávajícím kupujícímu na základě jeho objednávky přechází na kupujícího okamžikem jeho faktického převzetí při osobním odběru nebo okamžikem jeho předání prvnímu dopravci.
   2. Vlastnické právo ke zboží dodávanému prodávajícím kupujícímu na základě jeho objednávky přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny tohoto zboží prodávajícímu.
  9. Výměna zboží, odstoupení od kupní smlouvy
   1. Kupující má možnost zakoupené zboží, které z jakéhokoli důvodu nevyhovuje, do 30 dnů od jeho prodeje vyměnit za zboží jiné. Při výměně je nutné zboží předložit nepoužité, s neodstraněnými etiketami. Zboží je možné vybrat ve stejné nebo vyšší hodnotě, při rozdílu cen vracíme max. částku do 50,- Kč. Výměnu zboží lze provést na prodejně Sasoo nebo zaslat na centrální sklad ( SASOO Czech s.r.o., s.r.o., Lhotka 112, 560 02 Česká Třebová) . Zboží zakoupené se slevou je možné vyměnit jak za zboží právě ve slevě, tak i za zboží nezlevněné. Zboží zakoupené v původní nezlevněné prodejní ceně je možné vyměnit pouze za plné ceny (ceny před příp. slevou).
   2. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu www.sasoo.cz i bez udání důvodu, nejpozději však do 14 dnů ode dne faktického převzetí dodávaného zboží. Odstoupení od smlouvy je právem kupujícího, které však nesmí být zneužíváno a využíváno například v úmyslu bezplatného zapůjčení zboží.
   3. V případě odstoupení od smlouvy dle odstavce 2 tohoto článku obchodních podmínek, je kupující povinen vrátit již dodané zboží zpět prodávajícímu, a to kompletní (včetně veškerého příslušenství) v původním neporušeném obalu jako obchodní balík nebo osobně na adresu centrálního skladu prodávajícího. Vrácené zboží musí být nepoužité, nepoškozené a bez zjevných známek užívání. Kupující je povinen zabalit či jinak opatřit zboží pro zpětnou přepravu takovým vhodným způsobem, aby nedošlo k jeho následnému poškození nebo jinému znehodnocení. Nebezpečí škody na zboží, ohledně kterého kupující odstoupí od smlouvy, nese kupující až do okamžiku jeho doručení prodávajícímu. Prodávající není oprávněn převzít zboží zaslané na dobírku.
   4. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a doručeno na adresu centrálního skladu (SASOO Czech s.r.o., Lhotka 112, 560 02 Česká Třebová). V odstoupení od smlouvy musí být uvedeno číslo objednávky, datum převzetí zboží a číslo peněžního účtu bankovního ústavu kupujícího. Složenkou peníze nevracíme.
   5. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že si kupující objednané zboží nepřevezme od dopravce nebo v případě, že kupující jiným způsobem nepřevezme nebo odmítne zboží převzít.
   6. Odstoupí-li prodávající od kupní smlouvy dle předchozího odstavce, má vůči kupujícímu právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti se zrušenou kupní smlouvou (zejména nákladů na doručení zboží kupujícímu) a to v plné výši.
  10. Odpovědnost za vady, záruční podmínky a vyřízení reklamace
   1. Kupující je povinen prohlédnout zboží bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Má-li zboží vady v době jeho předání, je kupující oprávněn odmítnout jeho převzetí. Vady předaného zboží, které zboží mělo v době jeho předání, je kupující povinen reklamovat prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, kdy je sám zjistí nebo mohl zjistit, nejpozději však do 2 pracovních dnů od převzetí zboží na jakoukoliv prodejnu/výdejnu Sasoo nebo centrální sklad  SASOO Czech s.r.o., s.r.o., Lhotka 112, 560 02 Česká Třebová. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ZBOŽÍ NEPOSÍLAT NA JINOU ADRESU.
   2. Při převzetí zásilky je kupující, případně příjemce zásilky, povinen zkontrolovat, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky vnějšího poškození. Pokud kupující nebo příjemce zásilky zjistí zjevné vady (např. poškozený obal), je oprávněn ve svém vlastním zájmu zásilku odmítnout převzít a sepsat s dopravcem zápis o škodě. Podpisem dodacího listu kupující potvrzuje, že zásilka byla doručena řádně a neporušena. Pokud kupující či příjemce zásilky zjistí po převzetí zboží vadu vyplývající z poškození při přepravě, je povinen oznámit tuto skutečnost bez odkladu písemně nebo elektronickou poštou na asistentka@sasoo.cz prodávajícímu a především dopravci, nejpozději však do 2 kalendářních dnů ode dne, kdy byla zásilka doručena a vyžádat si současně sepsání zápisu o škodě. Do doby sepsání zápisu o škodě nesmí kupující se zásilkou jakkoli manipulovat a je povinen zachovat i obal zásilky, ve které mu byla zásilka doručena.
   3. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na zboží dodané prostřednictvím internetového obchodu www.sasoo.cz, a to v délce trvání 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím.
   4. Reklamaci vad zboží je kupující povinen uplatnit na adrese centrálním skladu SASOO Czech s.r.o., s.r.o., Lhotka 112, 560 02 Česká Třebová. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ZBOŽÍ NEPOSÍLAT NA JINOU ADRESU. Reklamace by měla být uplatněna bez odkladu, ihned po zjištění závady. Zboží k reklamaci je z hygienických důvodů přijímáno pouze vyprané, umožňuje-li to druh zboží, a zbavené všech nečistot. Poštovné si hradí každý na svoje náklady. 
   5. Záruka se vztahuje na vady vzniklé v průběhu záruční doby prokazatelnou vadou materiálu, případně chybou výroby. Reklamaci prodejce doloží písemným dokladem, kde je přesně popsán důvod reklamace. V případě výměny zboží za nové, začíná běžet záruční doba znovu ode dne převzetí nového zboží.
   6. Prodávající vydá kupujícímu písemné (je možno i elektronicky formou emailu) potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace případně odůvodnění zamítnutí reklamace.
   7. Za neoprávněnou bude považována reklamace v důsledku nedodržení pokynů uvedených v návodu na údržbu a ošetřování, běžným opotřebením nebo poškozením (záruku nelze zaměňovat s životností výrobku, která úměrně klesá s jeho každodenním nošením či užíváním), nesprávnou manipulací, nesprávným skladováním, neodborným zásahem kupujícího či třetí osoby nebo v důsledku živelních pohrom. Záruka se dále nevztahuje na vady, které jsou na zboží vyznačeny, a byla na ně při prodeji již poskytnuta sleva. Prodávající obecně nemůže odpovídat za nevhodnost výběru zboží ze strany kupujícího, kupující nese proto riziko toho, že zboží vybral nevhodně.
   8. Zákon na ochranu spotřebitele stanoví pro vyřešení reklamace 30 dnů. Lhůta počíná běžet následující den po uplatnění reklamace a končí dnem třicátým.
  11. Ochrana osobních údajů
   1. Prodávající tímto prohlašuje, že je registrovaným správcem osobních údajů (registrační oznámení č. 00060466 ) a že při nakládání s osobními údaji kupujícího bude postupovat v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje o kupujícím budou shromažďovány a zpracovávány prodávajícím prostřednictvím zabezpečené elektronické databáze tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití, a to výhradně za účelem: a.Plnění předmětu smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. b. Nabízení dalšího obchodu nebo služeb kupujícímu.
   2. Osobní údaje kupujícího se prodávající zavazuje chránit. Zpracování může být prováděno manuálně nebo automaticky, a to i prostřednictvím třetích osob.
   3. Kupující má právo kdykoliv písemně požádat prodávajícího, aby jeho osobní údaje vhodným způsobem vymazal ze své evidence nebo provedl požadovanou změnu ve struktuře osobních údajů kupujícího.
  12. Závěrečné ustanovení
   1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů jiných států, která poskytují spotřebiteli vyšší míru ochrany.
   2. V otázkách neupravených kupní smlouvou (včetně objednávky a jejího přijetí) a obchodními podmínkami (či případně komunikací mezi stranami) se právní vztah řídí podmínkami uvedenými ve webovém rozhraní. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy jsou patrné z webového rozhraní.
   3. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Uživatel a Kupující nesmí při využívání webového rozhraní používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, tj. především narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém, nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webového rozhraní a užívat webové rozhraní nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem. Chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky nebo při jejím podání a vyřizování budou zjišťovány a opravovány na základě e-mailové nebo telefonické komunikace.
   4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování předpisů na ochranu spotřebitele provádí též Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/) a práva na ochranu spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu. Kontrolu dodržování právních předpisů týkajících se technických požadavků na zboží a bezpečnost zboží provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz/). Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím své výše uvedené emailové adresy, případně se může Kupující obracet na zájmová sdružení a jiné subjekty působící v rámci ochrany práv spotřebitelů. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ani žádné takové dobrovolně nedodržuje (ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku).
   5. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
   6. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
   7. Obsah webových stránek Prodávajícího, všechny na nich materiály (texty, fotografie, obrázky, loga a další) a v souvisejících tištěných médiích (propagační letáky, inzerce atd.), včetně programového vybavení webového rozhraní a těchto obchodních podmínek, je chráněn autorským právem Prodávajícího a mohou být chráněny dalšími právy dalších osob. Obsah nesmí být Kupujícím a Uživatelem měněn, kopírován, rozmnožován, šířen ani použit žádnou třetí stranou k jakémukoli účelu bez písemného souhlasu Prodávajícího. Zejména je zakázáno úplatně nebo bezplatně zpřístupňovat fotografie a texty umístěné na webovém rozhraní. Při nerespektování tohoto zákazu bude Prodávající postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků. 
   8. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné (a to i z důvodů jejich rozporu s právem na ochranu spotřebitele), nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
   9. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je uložena a archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám (ustanovení těchto podmínek a zákona o poskytnutí kupní smlouvy a obchodních podmínek Kupujícímu nejsou tímto jakkoli dotčena). Kupní smlouvu včetně obchodních podmínek poskytne Prodávající Kupujícímu na vyžádání v textové podobě (v elektronické podobě zasláním emailem)
   10. Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností (ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku).
   11. Webové rozhraní používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen #Google#). Služba Google Analytics používá souborů #cookies#, které jsou textovými soubory ukládanými počítače Kupujícího a Uživatelů webového rozhraní umožňující analýzu způsobu užívání webového rozhraní Kupujícím a Uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání webového rozhraní a vytváření zpráv o jeho aktivitě, určených pro Prodávajícího a provozovatele webového rozhraní a pro užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat IP adresu Kupujícího a Uživatelů s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Kupující a Uživatelé webového rozhraní mohou odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči, avšak v tomto případně není vyloučeno, že nebude možné plně využívat veškeré funkce webového rozhraní. Používáním webového rozhraní souhlasí Kupující a Uživatelé se zpracováváním údajů o nich společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.
   12. Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.
   13. V případě dotazu k obchodním podmínkám a kupní smlouvě poskytne Prodávající Kupujícímu bezodkladně veškeré potřebné informace.
   14. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Toto ustanovení se vztahuje na platby v hotovosti na výdejnách.


  Nejvýhodnější nákup

  Prohlédněte si nový BLOG  Akce

  Sasoo.cz

  Nahoru
  Používáme cookies, abychom vám zajistili plynulé fungování naší stránky (více informací).
  Rozumím